Verscherpte controle op houten verpakkingen door Amerikaanse douane

De Amerikaanse douane en grensautoriteiten zullen vanaf 1 november extra alert zijn en sancties verhogen indien zij houten verpakkingen aantreffen met quarantaine organisme of wanneer zij IPPC/ISPM merktekens aantreffen die niet conform ISPM 15 zijn. Voor de export van goederen naar onder andere Amerika worden eisen gesteld aan de houten verpakkingen. Aan welke eisen deze houten verpakkingen moeten voldoen en hoe dit in zijn werk gaat kunt u lezen in onze vorige blog over de ISPM15 behandeling van houten verpakkingen. Lees hieronder het persbericht in het Nederlands of in het Engels. 

Bijgewerkte boete bepalingen voor houten verpakkingen

AANKONDIGING AAN DE HANDEL

Uitgifte van sancties als gevolg van de schending van de voorwaarden van houten verpakkingsmateriaal.

Volgens de Amerikaanse Code van Federale Regelgeving 7 CFR § 319.40-3 (van kracht sinds 16 September 2005), moet niet-vrijgesteld verpakkingsmateriaal van hout (WPM) dat ingevoerd wordt in de Verenigde Staten behandeld zijn bij erkende faciliteiten op de plaats van herkomst om eventueel aanwezige schadelijke houtplagen te doden. De WPM moet een zichtbare, leesbare en permanente markering bevatten voor de gecertificeerde behandeling, bij voorkeur aan ten minste 2 zijden van het artikel.

De markering moet worden goedgekeurd door de International Plant Protection Convention (IPPC) volgens de International Standards of Phytosanitary Measures (ISPM15) regelgeving van houten verpakkingsmateriaal in de internationale handel (https://www.ippc.int/en/publications/640/). Iedere WPM van buitenlandse oorsprong waarvan is vastgesteld dat deze niet voldoet aan de toepasselijke IPPC-conforme markeringen of die is aangetast door een houtplaag, wordt als onvoldoende behandeld tegen houtplagen beschouwd en is in strijd met de regelgeving.De verantwoordelijke partij (importeur, vervoerder of verantwoordelijke bewaarder) moet zich houden aan de Emergency Action Notification en is verantwoordelijk voor de eventuele kosten of aanslagen die gepaard gaan met de beschikking.

Het doel van de vereisten betreft het WPM is de invoering van exotische houtplagen voorkomen. Doordat de geïmporteerde exotische hout plagen schadelijk kunnen zijn voor het milieu is behandeling in het land van herkomst zeer belangrijk, om ze op deze manier onder controle te houden.Wanneer exotische hout plagen ongecontroleerd verspreid kunnen worden kan dit een hoge boom sterfte met nadelige ecologische effecten zoals ontbossing als gevolg hebben. Daarnaast, kunnen er economische gevolgen zijn voor de hout-, fruit- en notenindustrieën, evenals het verlies van tuinbouwbomen. Uitroeiingsinspanningen kan erg duur en ineffectief zijn zodra een exotische plaag zich heeft verspreid, zoals het geval is met de Emerald Ash Borer die werd ingevoerd met geïnfecteerd WPM. Daarom is het essentieel om import van deze exotische plagen te voorkomen.

De Amerikaanse douane- en grensbewaking is verantwoordelijk voor het handhaven van de regelgeving bij binnenkomst in de havens. Om het nakomen van de WPM te motiveren, kunnen vanaf 1 november 2017 verantwoordelijke partijen met een gedocumenteerd WPM-overtreding een boete krijgen onder Titel 19 United States Code (USC) § 1595a (b) of onder 19 USC § 1592. Dit is een wijziging ten opzichte van de eerder gepubliceerde drempel van 5 overtredingen. Er zal geen jaarlijkse reset plaatsvinden voor het berekenen van herhaalde overtredingen, aangezien iedere WPM-overtreding een boete kan opleveren.

Als leden van de handelssector wordt u aangeraden om uw toeleveranciers te informeren betreft de ISPM15 vereisten. Informatiemateriaal over WPM is verkrijgbaar bij de Amerikaanse douane- en grensbewaking.

Updated wood packaging material penalty guidance

TRADE NOTICE

Issuance of Penalties as a Consequence of Wood Packaging Material Violations

Pursuant to U.S. Code of Federal Regulations 7 CFR § 319.40-3 (effective since September 16, 2005), non-exempt wood packaging material (WPM) imported into the United States must have been treated at approved facilities at places of origin to kill harmful timber pests that may be present. The WPM must display a visible, legible, and permanent mark certifying treatment, preferably in at least 2 sides of the article. The mark must be approved under the International Plant Protection Convention (IPPC) in its International Standards of Phytosanitary Measures (ISPM 15) Regulation of wood packaging material in international trade (https://www.ippc.int/en/publications/640/). Any WPM from foreign origin found to be lacking appropriate IPPC-compliant markings or found to be infested with a timber pest is considered not properly treated to kill timber pests and in violation of the regulation. The responsible party (importer, carrier, or bonded custodian) for the violative WPM must adhere to the Emergency Action Notification stipulations and be responsible for any costs or charges associated with disposition.

The purpose of the WPM requirement is to prevent the introduction of exotic timber pests. Introduced exotic pests lack the natural environmental controls that may be found in their respective native lands to keep them in check. When exotic timber pests go unchecked they can cause widespread tree mortality with detrimental ecological impacts. Additionally, there may be economic impact for the lumber, fruit, and nut industries, as well as the loss of horticultural trees. Eradication efforts can prove to be very expensive and ineffective once an exotic pest is introduced, as is the case with the Emerald Ash Borer which was introduced with infested WPM. Therefore, preventing introduction is critical with these exotic pests.

U.S. Customs and Border Protection is responsible for enforcing the regulation at ports of entry. To motivate WPM compliance, effective November 1, 2017, responsible parties with a documented WPM violation may be issued a penalty under Title 19 United States Code (USC) § 1595a(b) or under 19 USC § 1592. This is a change from the previous published threshold of 5 violations. There will be no yearly reset for calculating repeat violations as each WPM violation may incur a penalty.

As trade industry members, you are encouraged to educate your supply chains about ISPM 15 requirements. Informational material on WPM is available from U.S. Customs and Border Protection.

Bron: https://apps.cbp.gov/csms/viewmssg.asp?Recid=23011&page=&srch_argv=17-000612&srchtype=all&btype=&sortby=&sby=